02 Haziran 2020 Salı

Demba Ba Beşiktaş'a imzayı attı

demba-ba-besiktasa-imzayi-atti

Chelsea’nin Senegalli golcüsü, İstanbul’a geldi. Beşiktaş’a 4 yıllık imzayı attı. İlk mesajını Twitter’dan Türkçe olarak verdi. Bugün de İngiltere’deki kampa katılacak.
17 Temmuz 2014 Perşembe 10:30

 Be­şik­taş, uzun sü­re­dir pe­şin­de ol­du­ğu Chel­se­a’nin Se­ne­gal­li gol­cü­sü Dem­ba Ba’da so­nun­da mut­lu so­na ulaş­tı. 29 ya­şın­da­ki gol­cü oyun­cu dün öğ­le sa­at­le­rin­de İs­tan­bul’a in­di. Ata­türk Ha­va­li­ma­nı’nda ta­raf­tar­la­rın sev­gi gös­te­ri­le­riy­le kar­şı­la­nan Dem­ba Ba, alan­dan zor­luk­la ay­rıl­dı. Ta­raf­tar­lar, Müs­lü­man fut­bol­cu­yu, “Tek­bir… Al­lah-u Ek­ber” di­ye ba­ğı­ra­rak kar­şı­lar­ken “I lo­ve yo­u, Dem­ba Ba” te­za­hü­rat­la­rı da ya­pıl­dı. Se­ne­gal­li oyun­cu ken­di­si için ge­len bir araç­la Vo­da­fo­ne Are­na’ya geç­ti.


“He­ye­can­lı ve is­tek­li­yim”


Dem­ba Ba, Vo­da­fone Are­na’da baş­kan Fik­ret Or­man ve ba­sın söz­cü­sü Me­tin Al­bay­rak ile sta­dın in­şa­atı­nı gez­di. Se­ne­gal­li gol­cü yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ta­raf­tar­la­rın il­gi­si, ye­ni sta­dın in­şa­atı be­ni et­ki­le­di. Bu­ra­da ol­mak be­ni mut­lu et­ti. Oy­na­mak için he­ye­can­lı ve istekliyim” de­di. Ba, ardından sağ­lık kon­tro­lün­den geç­ti. Chel­se­a ile gö­rüş­me­le­re baş­lan­dı­ğı KAP’a bil­di­ril­di. 4 yıllık imza atan oyuncu, bugün İngiltere kampına katılacak.
Taraftarı Arena’ya çağırdı


Be­şik­taş’ın ye­ni gol­cü­sü Dem­ba Ba sos­yal pay­la­şım si­te­si Twit­ter’da­ki he­sa­bın­dan yaz­dı­ğı me­saj­lar­la Si­yah-Be­yaz­lı ta­raf­tar­lar­la şim­di­den et­ki­le­şi­me baş­la­dı. Se­ne­gal­li gol­cü, Türk­çe ola­rak “Ben gel­dim” der­ken, son­ra “For­ma­lar çok gü­zel. Han­gi­si aca­ba?” de­di. Dem­ba Ba ay­rı­ca ta­raf­tar­la­ra çağ­rı­da bu­lu­na­rak, “Vo­da­fo­ne Are­na çok gü­zel, gel” twe­eti­ni at­tı.  


Bu ara­da Be­şik­taş Ku­lü­bü'nün res­mi Twit­ter he­sa­bın­dan Se­ne­gal­li gol­cü­nün “Ben gel­dim” twe­etine “Hoş gel­din Dem­ba Ba” di­ye­rek ce­vap ve­ril­di. Da­ha son­ra Si­yah-Be­yaz­lı ku­lü­bün he­sa­bın­dan, Dem­ba Ba'nın “For­ma­lar çok gü­zel. Han­gi­si aca­ba” Twe­et'ine de “Sa­na hep­si ya­kı­şır” şek­lin­de ce­vap ve­ril­di.


Sürpriz Yalçın zirvesi


İngiltere kampından geri gönderilen ve futbol direktörü Önder Özen’in istifasına neden olduğu iddia edilen Yalçın Ayhan olayında sürpriz bir gelişme yaşandı. Oyuncunun menajeri Haluk Canatar öğle saatlerinde asbaşkan Deniz Atalay'la bir araya geldi. İkili görüşmeyle ilgili açıklama yapmadı. Başkan Fikret Orman'ın, Yalçın'ın resmi işlemleri bitmeden kampa getirilmesine kızdığı, Özen'e çıkıştığı öğrenildi.


Sırada Lanzini var


Dem­ba Ba’da mut­lu so­na ula­şan Be­şik­taş’ın 10 nu­ma­ra için lis­te­sin­de yer alan Ri­ver Pla­te’in Ar­jan­tin­lisi Manuel Lan­zi­ni için de önem­li me­sa­fe kat et­ti­ği öğ­re­nil­di.


Si­yah-Be­yaz­lı­lar’ın bir sü­re­dir gün­dem­le­rin­de yer alan oyun­cu için ku­lü­büy­le el sı­kış­mış an­cak bon­ser­vis ver­gi­si­nin öden­me­si ko­nu­sun­da sı­kın­tı ya­şan­mış­tı. Bu pü­rü­zün de gi­de­ril­di­ği ve Ri­ver’in bu ta­le­bin­den vaz­geç­ti­ği kay­de­dil­di. Si­yah-Be­yaz­lı yö­ne­ti­min Ar­jan­tin eki­bin­den onay ya­zı­sı­ bek­lediği belirtiliyor.


Özen’in yerine Guti öne çıkıyor


Be­şik­taş’ta fut­bol di­rek­tö­rü Ön­der Özen’in is­ti­fa­sı­nın ar­dın­dan dik­kat­ler, bu po­zis­yo­na ki­min ge­ti­ri­le­ce­ği ko­nu­su­na çev­ril­di.

İlk ak­la ge­len isim ise 2010-11 se­zo­nun­da Be­şik­taş for­ma­sı gi­yen dün­ya­ca ün­lü yıl­dız Gu­ti Her­nan­dez ol­du. Gu­ti, da­ha ön­ce Si­yah-Be­yaz­lı ta­kım­da ye­ni­den ça­lış­mak is­te­di­ği­ni, baş­kan Fik­ret Or­man’ın Vo­dafo­ne Are­na’nın açı­lı­şı­na ken­di­si­ni da­vet et­me­sin­den bü­yük mut­lu­luk duy­du­ğu­nu söy­le­miş­ti.


Gu­ti, şu an­da Re­al Mad­rid’in alt ya­pı­sın­da an­tre­nör­lük ya­pı­yor, Pro-li­sans da­hil an­tre­nör­lük için bel­ge­le­ri­ni al­mış du­ru­mun­da. Be­şik­taş, Gu­ti sa­ye­sin­de özel­lik­le trans­fer­de pek çok ka­pı­yı da aç­ma­yı plan­lı­yor. Be­şik­taş’ın dün­ya­da­ki lans­ma­nı açı­sın­dan da Gu­ti’nin var­lı­ğı bü­yük önem arz edi­yor.

Haberin etiketleri:

DEMBA BA


Haber okunma sayısı: 1097

Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER

transfer-dedigin-boyle-olur

Transfer dediğin böyle olur!

08 Ağustos 2014 Cuma 10:35
besiktas-vyntra-ile-prensipte-anlasti

Beşiktaş, Vyntra ile prensipte anlaştı

23 Temmuz 2014 Çarşamba 10:12
lanzini-besiktasta

Lanzini Beşiktaş'ta!

23 Temmuz 2014 Çarşamba 10:10
manuel-lanzini-mujdesi

Manuel Lanzini müjdesi

17 Temmuz 2014 Perşembe 10:59
demba-ba-besiktasa-imzayi-atti

Demba Ba Beşiktaş'a imzayı attı

17 Temmuz 2014 Perşembe 10:30

ÜLKE GÜNDEMİ

YILDIRAY ÇİÇEK : Siyasi tırtıkçılık için görevlendirilen Ali Babacan!

“Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ikilisiyle % 1-2 oy tırtıklarsak bu bile bize kâr” gözüyle bakıyorlar.

KONUR ALP KOÇAK : Libya’da sona yaklaşılırken Türkiye

Hafter, zor günler geçirmeye başladı.

ELNUR PAŞA : Üç fotoğraf ve geride kalanlar

Sürgün yaramızın bir sayfasının ismi de Bulgaristan’dır.

MİNE GÜLER : Beyinlerini yer çekimine mağlup edip, nefislerine boğduranlar! …

Kulaktan dolma, nefisten doğma İslam olmuyor anlayacağınız..

AHMET ŞAFAK : Mayıs ayı kitap olsa...

3 Mayıs Türkçülük-Turancılık davasını..

ÇOK OKUNANLAR

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

  • Haber bulunamadı

İSTANBUL - HAVA DURUMU

ISTANBUL